Nacházíte se zde: Úvod Nextsense Osiris

  • Osiris

    Měřte a vyhodnocujte s dosud nevídanou přesností a flexibilitou.

Osiris

Systémy pro kontrolu povrchů a profilů OSIRIS umožňují provádět bezkontaktní kontroly produktů ohřátých na vysoké teploty a vyhodnocovat kvalitativní parametry těchto produktů v souladu s požadavky zákazníka.

Snímací systémy OSIRIS umožňují provádět složitá měření a vyhodnocování s dosud nevídanou přesností a flexibilitou.

Komplexní snímání

ABSOLUTNÍ HODNOTA CHYBY S DYNAMICKOU REGULACÍ CITLIVOSTI

 

Pomocí systému DIRIS 3D pro kontrolu povrchových vad lze provádět vysoce přesné a plynulé vyhodnocování a dokumentování kvality produktů s převažujícím délkovým rozměrem. Díky trojrozměrnému snímání povrchu produktu se detekují povrchové vady už od nepatrné hloubky. Citlivost se dynamicky přizpůsobuje v závislosti na rozpoznané kvalitě povrchu objektu.

Povrchy se snímají trojrozměrně. Použitý princip kontroly je založený na zpracování obrazu získaného technikou laserových řezů. Tento princip je vhodný zejména pro rozpoznávání povrchových struktur a klasifikaci vad jako je šupinatost, odlamování, rýhy, převalky, laminace apod.

Vyhodnocování dat se provádí na bázi 3D snímků s barevným kódováním hloubky. Všechny informace se ukládají do databáze SQL na serveru. Z tohoto serveru lze přímo získat přehledy vad a certifikáty kvality

Včasná detekce

MINIMALIZACE ZMETKOVITOSTI DÍKY AUTOMATICKÉ DETEKCI VAD.

 

Systémy povrchové kontroly (DIRIS 3D) minimalizují zmetkovitost i náklady na personál. Automatická detekce vad dokonce i na horkém povrchu umožní eliminovat výrobní vady. Kromě toho odpadají časově i finančně náročné kontroly a vyhodnocování vad.

Vady lze snadno klasifikovat. Pomocí postupů založených na zpracování 3D obrazu se identifikují drobné i velké povrchové struktury a provádí se vyhodnocování vad. Následně se tyto vady klasifikují a dokumentují podle specifikace.

Přesné měření

INOVATIVNÍ POSTUP KALIBRACE A MĚŘENÍ S MAXIMÁLNÍ PŘIZPŮSOBIVOSTÍ.

 

Systémy OSIRIS pro měření profilů („PMG“) dosahují maximální přesnosti díky inovativnímu postupu kalibrace. Při tom se bere zřetel také na požadavky zákazníka na měřicí metody a tvorbu protokolů.

Možnosti vyhodnocování jsou opravdu mnohostranné. Uživatelé mohou v závislosti na charakteru produktů a na účelu měření používat různé metody hodnocení. Systémy OSIRIS PMG vycházejí těmto požadavkům vstříc velkým sortimentem zákaznických profilů a možností aplikace uživatelsky vytvořených postupů měření. Flexibilní procesy měření a revoluční speciální proces kalibrace umožňují dosahovat dosud nevídané přesnosti při kontrole rozměrů.

Měřicí systém nabízí různé režimy zobrazování výsledků měření. V režimu „Shape Display“ se zobrazuje porovnání aktuálně změřeného průřezu s jmenovitým průřezem. V režimu „Trend Display“ se zobrazuje průběh měření ve vztahu k odpovídajícím tolerancím. Překročení tolerancí je barevně zvýrazněno.

Snižování celkových nákladů

TEPLOTNĚ NEZÁVISLÉ MĚŘENÍ SYSTÉMEM PRO KONTROLU PROFILŮ.

 

V provedení „PMG HOT“ lze díky měření horkých povrchů zjišťovat včas výrobní vady a opravovat je. K tomuto účelu slouží přesný subtilní měřicí systém, který šetří náklady na hardware i na provoz.

Systém snižuje náklady. V porovnání s běžnými systémy pro měření přesnosti profilu vyžadují systémy PMG díky aplikaci inovativních snímačů menší počet jednotek „kamera + laser“.  Tato vlastnost výrazně snižuje náklady.

Plynulé snímání

KOMPLETNÍ MĚŘENÍ A DOKUMENTACE ZAMĚŘENÉ NA ÚSPORNOST.

 

Vysoce přesné systémy pro měření rovinnosti („FMG“) díky nejmodernější technologii světelných řezů a vyzrálým algoritmům umožňují provádět měření až do okrajů měřeného objektu. To ve spojení s robustní a štíhlou mechanickou konstrukcí vede k nízkým pořizovacím i provozním nákladům.

Měření jsou kompletní. Vodorovná a svislá rovinnost produktů s převažujícím délkovým rozměrem se určuje až do okrajů. Díky tomu lze upustit od speciálního systému pro analýzy kvality v okrajových oblastech a zákazníkovi předložit souvislou dokumentaci kvality. V návaznosti na měření probíhá automatická klasifikace výsledků vyhodnocení podle předem definovaných zkušebních norem.

Flexibilní systém

MĚŘICÍ SYSTÉM MNOHA MOŽNOSTÍ, BEZ NÁKLADNÉ ADJUSTACE.

 

Systémy FMG pro měření rovinnosti jsou k dispozici v různých konstrukčních provedeních podle požadavků zákazníka. Při změně profilu pohyblivých i nepohyblivých objektů odpadá nákladné a zdlouhavé nastavování.

Systém je variabilní. Zařízení pro měření rovinnosti lze integrovat do stávajících dopravníkových systémů nebo (v případě nepohyblivých objektů) lze instalovat skenovací modul. Zařízení jsou přizpůsobená přáním zákazníka a v souladu se zákaznickou specifikací jsou vybavená rozhraním do nadřazeného počítačového systému. Hlavní komponentou zařízení FMG je tuhý měřicí trámec, na kterém jsou umístěné snímače.

Prosím
Kontaktujte nás

 
ROSTE TRADE s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
tel.: +420 602 686 884, email: info@roste.cz
Nahoru